Ocena Ryzyka Zawodowego

Obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i jego dokumentowania, stosowania niezbędnych środków, informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami jest podstawą profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników w zakładzie pracy.

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy wynikającym z art. 226 Kodeksu pracy:
„Pracodawca:

  1. ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.
  2. informuje pracowników o ryzyku zawodowym , które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami".

Dodatkowo § 39. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp mówi że:
„Pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

  1. zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości,
  2. zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

Należy pamiętać, że ocenę ryzyka przeprowadzamy:

  • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,
  • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych,
  • w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych,
  • w razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowisku.

Świadczymy usługi w zakresie opracowywania oceny ryzyka zawodowego. Szacowanie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oparte jest o obowiązujące normy prawne i znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa pracy w zakładzie pracy.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650)